2014-års rapport från Cancerfonden

Cancerfonden kom nyligen ut med sin rapport för år 2014 som är fylld med mycket intressanta fakta. Det är nionde året i rad som Cancerfonden låtit ta fram en rapport med syfte att påverka och sprida kunskap om cancersjukdomar.

Under de två senaste decennierna har antalet cancerfall ökat och idag drabbas årligen cirka 55 000 personer i Sverige av cancer. En orsak till detta är att vi lever längre, risken att drabbas av cancer ökar med stigande ålder. De flesta, cirka 70 procent av männen och drygt 60 procent av kvinnorna, som drabbas av cancer är över 65 år.

Enligt rapporten kommer en tredjedel av alla personer i Sverige att drabbas av cancer någon gång under livet. Positivt är dock att överlevnaden ökar tack vare tidig upptäckt, bättre diagnostik och behandling. Fem-årsöverlevnaden är nu cirka 72 procent och tio-årsöverlevnaden cirka 65 procent. Överlevnaden i cancer har alltså mer än fördubblats de senaste 60 åren och idag lever cirka 440 000 personer i Sverige med en cancerdiagnos. Det finns dock fortfarande cancersjukdomar med mycket dålig prognos, till exempel cancer i bukspottkörtel, lungor och lever.

År 1958 startade Socialstyrelsen cancerregistret, vars syfte är att kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändringar över tiden. Registret ska även utgöra en bas för forskning samt möjliggöra internationella jämförelser. Alla som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård, det vill säga landsting, kommuner och privata vårdgivare, ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter lämna uppgifter till registret.

De sex vanligaste cancersjukdomarna: prostatacancer, bröstcancer, hudcancer, tjocktarmscancer, lungcancer och malingt melanom i huden står för mer än hälften av alla nya cancerfall. Mannens vanligaste cancersjukdom är prostatacancer, vilken står för 30 procent av alla cancerfall hos män. Bland kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen och utgör idag 30 procent av alla cancerfall hos kvinnor. Intressant att notera är att cirka 20 procent av de kvinnor som får bröstcancerdiagnos är över 75 år, det vill säga i den ålder då de inte längre erbjuds mammografiscreening.

Den näst vanligaste cancerformen bland både män och kvinnor är hudcancer (exklusive malingt melanom i huden), vilket är den tumörgrupp som i särklass ökar mest.

Tjocktarmscancer är en sjukdom som främst drabbar äldre, tre av fyra som insjuknar är över 65 år. Tjocktarmscancer ökar i båda könen och sjukdomsutvecklingen är relaterad till flera olika livsstilsfaktorer som är åtgärdbara, till exempel ohälsosamma matvanor, låg fysisk aktivitet, övervikt och fetma.

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen och den cancersjukdom som orsakar flest människors död. Medianålder vid insjuknande är cirka 70 år och den bakomliggande orsaken är vanligast rökning. Hos män ses nu en minskning av lungcancer men hos kvinnor ses en stadig ökning. Detta avspeglar förändrade rökvanor i samhället sedan 1960-talet. För kvinnor innebär detta att lungcancer nu orsakar betydligt fler dödsfall än bröstcancer. Det finns också stora skillnader i insjuknande mellan grupper med olika utbildningsnivå. I gruppen med enbart grundskola insjuknar dubbelt så många som i gruppen med eftergymnasial utbildning.

Socialstyrelsen beräknar att cirka 20 procent av alla dödsfall i åldrarna 1-79 år är åtgärdbara, och till dessa räknas lungcancer. Tobaksrökning orsakar cirka 5000 dödsfall årligen i Sverige.

Fotnot:  Cancerfonden grundandes 1951 och är en ideell insamlingsorganisation. De arbetar framförallt med forskningsfinansiering, men också med kunskapsspridning och påverkansarbete. 

Läs rapporten på: http://www.cancerfonden.se/sv/Om-Cancerfonden/Press/Pressmappar/Cancerfondsrapporten-2014

Läs mer om cancer på Cancer.se:s webbsida: http://cancer.se

Läs mer om cancer på Socialstyrelsens webbsida: http://www.socialstyrelsen.se/sjukdomar/cancer